Aktuality

15.1.2016

Zpět na přehled aktualit

Preventivní prohlídka sportovce

Posuzování zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu se provádí za účelem zajištění zdravého vývoje dětské i dospělé sportující populace a předcházení poškození zdraví u výkonnostních i rekreačních sportovců.

Výnos ministerstva zdravotnictví ČR 28/1989 Sb.

 • §10a/odst.1: “Preventivní lékařské prohlídce jsou povinni se podrobit: a) účastnící všech forem povinné tělesné výchovy”
 • §10a/odst.2: “Účastníci tělovýchovných a sportovních akcí jsou povinni prokázat svou zdravotní způsobilost předložením lékařského posudku.”
 • §10b: “Organizátoři, rozhodčí, trenéři, cvičitelé, instruktoři a ostatní pracovníci při zabezpečování účasti na tělovýchovné a sportovní akci jsou povinni kontrolovat, zda sportovci zúčastňující se tělovýchovných a sportovních akcí mají posudek o zdravotní způsobilosti.”

Druhy prohlídek

Druhy a obsah prohlídek, jakož i stratifikace péče, kontraindikace zařazení osob do sportovní aktivity atd. bylo předmětem mnohých jednání odborníků na sjezdech a výborových schůzí České společnosti tělovýchovného lékařství:

 1. Vstupní prohlídka – před zahájením cvičení nebo plánovanou sportovní aktivitou
 2. Periodická prohlídka sportovce (platnost 1 rok, není-li stanoveno jinak)
 3. Mimořádná prohlídka sportovce – před významnými sportovními akcemi dle požadavků sportovce nebo organizátorů akce nebo při změně zdravotního stavu
 4. Orientační prohlídka sportovce – např. v terénu před sportovní akcí
 5. Konziliární (indukovaná) vyšetření – zaměřená na specifickou problematiku

Stratifikace péče

Praktický lékař pro děti a dorost a praktický lékař pro dospělé poskytují svým registrovaným pacientům základní zdravotní péči a posuzují schopnost a způsobilost:

 • k povinné i organizované zájmové tělesné výchově, sportu a turistice
 • k účasti na tělovýchovných, sportovních a turistických akcích masového charakteru
 • k závodění sportovců, registrovaných ve sportovních svazech a jiných organizacích v individuálních i kolektivních sportech s nižší rizikovostí mimo celostátní soutěže
 • osvobozují žáky a studenty od povinné školní tělesné výchovy a sportu na dobu maximálně 3 měsíce

Tělovýchovný lékař poskytuje specializovanou zdravotní péči:

 • účastníkům soutěží individuálních i kolektivních sportů na celostátní úrovni a to u dospělých, dorostu i soutěžích žactva a u sportovců, provádějící sporty s výrazným zdravotním rizikemz hlediska úrazu i přetížení kardiovaskulárního a pohybového aparátu
 • žákům sportovních tříd a tříd s rozšířenou výukou sportu a vybraným skupinám sportovně talentované mládeže
 • členům Horské služby, hasičům a policii
 • tělesně postiženým sportovcům
 • trenérům sportovců a rozhodčím, pokud o to požádají
 • posluchačům tělesné výchovy a sportu na vysokých školách a jejich pedagogům, pokud o to požádají
 • státním reprezentantům a členům širších reprezentačních družstev České republiky všech věkových kategorií
 • pokud mu to pracovní kapacita dovolí může poskytovat preventivní péči sportovců jako praktický lékař

Další posudková činnost tělovýchovných lékařů:

 • vyjadřují se k žádostem o přeřazení do vyšší věkové kategorie
 • posuzují zdravotní způsobilost uchazečů o studium tělesné výchovy a sportu na vysokých školách
 • poskytují konziliární služby v testování funkčních schopností a v posuzování pohybové aktivity nemocných a oslabených
 • posuzují schopnost žáků a studentů k zařazení do sportovních tříd a škol stejně jako do sportovních center mládeže 
 • na návrh praktického lékaře pro děti a dorost a praktického lékaře pro dospělé osvobozují žáky základních škol a studenty středních i vysokých škol od povinné školní tělesné výchovy na dobu delší než 3 měsíce, resp. Indikuje zařazení zdravotně oslabených dětí do zdravotní tělesné výchovy na školách 
 • na vyžádání provádí vyšetření a ordinaci vhodné pohybové aktivity u zájemců o systematikou pohybovou aktivitu

Četnost tělovýchovně-lékařských prohlídek

Praktický lékař pro děti a dorost a praktický lékař pro dospělé provádí tělovýchovně – lékařskou prohlídku v rozsahu své základní erudice v rámci periodické prohlídky sportovce. Posouzení zdravotního stavu v mezidobí vychází z nálezu poslední periodické prohlídky, z aktuálního zdravotního stavu, resp. z jeho změn.

Tělovýchovný lékař provádí specializované prohlídky v četnosti dané druhem prohlídky (viz výše). Doba platnosti periodické prohlídky je 1 rok, není-li stanoveno jinak.

Obsah prohlídek

Minimální obsah tělovýchovně – lékařské prohlídky

Praktický lékař pro děti a dorost a praktický lékař pro dospělé provádí tělovýchovně – lékařskou prohlídku v rozsahu své základní erudice. Obsah:

 • orientační vyšetření tělesného rozvoje, visus
 • základní laboratorní vyšetření (moč chemicky)
 • základní klinické vyšetření za klidových podmínek s posouzením zdravotního stavu vzhledem k pohybové aktivitě
 • zařazení do zdravotní skupiny v tělesné výchově a sportu
 • zpráva učiteli či trenérovi v případě nutnosti omezení sportovních aktivit

Tělovýchovný lékař provádí specializovanou tělovýchovně – lékařskou prohlídku. Obsah:

 • anamnéza osobní, rodinná a sportovní
 • základní laboratorní vyšetření (FW, moč chemicky, další lab. vyš. dle indikace)
 • antropometrické vyšetření s posouzením tělesného rozvoje 
 • klinické tělovýchovně-lékařské vyšetření (vyšetření interní včetně klidového EKG, pohybového systému, orientačně dermatologické vyšetření) 
 • vyšetření zraku a sluchu
 • zátěžový test kardiovaskulárních funkcí a jeho vyhodnocení
 • pomocná a doplňková vyšetření dle indikace lékaře
 • komplexní posouzení funkční zdatnosti 
 • zařazení do zdravotní skupiny v tělesné výchově a sportu
 • vyjádření k tréninku a závodění včetně zprávy trenérovi v případě nutnosti – omezení sportovních aktivit

Zdravotní skupiny

Zdravotní skupiny v tělesné výchově a sportu

Na základě zhodnocení zdravotního stavu, tělesného rozvoje a funkčního stavu zařadí lékař vyšetřovaného do jedné ze 4 zdravotních skupin. Zdravotní skupina je určena při každé periodické prohlídce a lze ji změnit dle vývoje zdravotního stavu a trénovanosti.

Skupina I sport bez omezení
Skupina II  sport s částečným omezením
Skupina III  relativní kontraindikace ke sportu
Skupina IV  absolutní kontraindikace ke sportu
 • Skupina I

  Jedinci přiměřeně tělesně vyvinutí a zdraví, schopni velké tělesné námahy, s vysokým stupněm trénovanosti. Povoluje se:
  • Trénink na úrovni všech výkonnostních kategorií a závodní provádění sportu v plném rozsahu
  • Tělesná výchova, rekreační i výkonnostní sport a turistika v plném rozsahu
  • Tělesná výchova ve školách bez omezení
 • Skupina II

  Jedinci zdraví s nižším stavem trénovanosti nebo s odchylkami zdravotního stavu, které nejsou kontraindikací k určenému výkonnostnímu sportu včetně sportovců hendikepovaných. Povoluje se:
  • Specializovaný trénink a závodní provádění určeného sportu v celém rozsahu
  • Tělesná výchova, rekreační i výkonnostní sport a turistika v plném rozsahu
  • Tělesná výchova ve školách bez omezení
  • Trénink a závodní činnost hendikepovaných sportovců dle druhu postižení 
 • Skupina III

  Jedinci se značnými trvalými nebo dočasnými odchylkami tělesného vývoje, stavby, složení těla a zdravotního stavu, které představují kontraindikaci zvýšené tělesné námahy. Povoluje se:
  • Školní povinná tělesná výchova s úlevami podle druhu oslabení 
  • Zdravotní tělesná výchova
  • Cvičení, rekreační sport a turistika podle zvláštních osnov nebo přizpůsobeného programu 
 • Skupina IV

  Jedinci nemocní. Povoluje se:
  • Léčebná tělesná výchova jako součást komplexní léčebně preventivní péče
  Zákaz:
  • tréninku a závodění a zákaz povinné školní tělesné výchovy

Zdravotní kontraindikace zařazení do sportu

Zdravotní kontraindikace zařazení dětí a mládeže do výkonnostního sportu

Výkonnostním sportem se rozumí registrovaný sportovec ve sportovní organizaci, který se účastní závodů.

 • Absolutní kontraindikace

  • závažná onemocnění infekční i neinfekční povahy včetně úrazů v akutní fázi do vyléčení a nutné rekonvalescence
  • závažná onemocnění a úrazy vyžadující spojené se selháváním postižených orgánů a systémů
  • kardiomyopatie
 • Relativní kontraindikace

  • nádorová onemocnění
  • poruchy funkce endokrinních žláz
  • diabetes mellitus
  • krevní onemocnění (s výjimkou lehkých karenčních a poúrazových anemií)
  • psychopatie a poruchy mentálního vývoje
  • epilepsie, křečové stavy a poruchy vědomí
  • dětská mozková obrna s trvalými následky
  • encephalitis epidemica s trvalými následky
  • chronická onemocnění mozku
  • radikulární syndrom vertebrogenní
  • poruchy hybnosti organického původu
  • myopia nad 4.5 D a některé retinopatie (u letců a parašutistů řešena zvláštním předpisem)
  • slepota i jednostranná
  • hluchoněmota
  • srdeční vady (vrozené i získané)
  • hypertenzní choroba
  • astma bronchiale
  • recidivující infekce cest dýchacích, včetně chronických plicních onemocnění, včetně TBC
  • vředová choroba
  • colitis a jiná chronická onemocnění zažívacího traktu
  • cholecystopathie
  • chronická hepatitida
  • chronická onemocnění ledvin a vývodných cest močových
  • poruchy vývoje a funkce rodidel
  • poruchy vývoje podpůrně pohybového systému s trvalými následky
  • organické poruchy páteře (skolióza, rotace)
  • floridní stadium morbus Scheuermann nebo následky po této chorobě stejně jako další osteochondropatie
  • kyčelní dysplazie léčená či neléčená
  • osteomyelitis s trvalými následky
  • stavy po úrazech s trvalými následky
  • hernie břišní
Zpět na přehled aktualit

Dárci

16.6.14  Během benefičního utkání HC Komety Brno a zástupců fakultní nemocnice u sv. Anny se vybralo 24 160 Kč. Speciální poděkování patří panu Romanu Alexovi, který věnoval z tého částky na činnost fondu rovnou polovinu. Děkujeme
31.1.14  Mudr. Jiří Neumann z firmy Sportklinik, která s Nadačním fondem spolupracuje věnoval 10 000 Kč. Děkujeme.
23.11.13  Na 2.ročníku FM Tournament na podporu Nadačního fondu Martina Foukala se vybralo 13 521 Kč !! Všem, kteří turnaj navštívili a podpořili touto cestou činnost nadačního fondu, děkujeme.

Partneři

FC Zbrojovka Brno
Zastoupená ředitelem Ing. Vlastimilem Ostrým